Holiday deal - Köp 2 få 20%Group 7.11Created using Figma
 • ShapeCreated using FigmaFria returer
 • ShapeCreated using Figma60 dagars öppet köp
 • ShapeCreated using FigmaTrygg betalning

Integritetspolicy

NilsonGroup AB, org. nr 556192-9315, (nedan ”NilsonGroup”, ”vi” eller ”oss”) värnar om din personliga integritet och strävar alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är vår målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd såsom till exempel Dataskyddsförordningen eller GDPR (General Data Protection Regulation) som den också kallas. Vi har som mål att vara tydliga och förklara hur dina personuppgifter samlas in och behandlas av oss och av våra samarbetspartners. Vi samlar inte in eller behandlar mer uppgifter än vad vi behöver för att kunna uppfylla dina förväntningar och de skyldigheter som vi har mot dig. Denna policy hjälper dig bland annat att förstå vilken slags information vi samlar in och hur denna används.

Denna policy gäller för alla uppgifter som samlas in via vår e-handel dinsko.se (nedan "E-handeln”) och i våra butiker. Policyn tillsammans med medlemsvillkoren gäller för dig som är Medlem.

Rättslig grund

För att vi ska ha rätt att behandla dina personuppgifter behöver vi en så kallad rättslig grund. Vi behandlar dina personuppgifter för att behandlingen är nödvändig för att kunna uppfylla det avtal vi har med dig som kund genom ditt köp eller Medlemskap.

Vi behandlar också dina personuppgifter för att behandlingen är nödvändig för att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser som åvilar oss.

Vi behandlar även dina personuppgifter för att behandlingen är nödvändig för ändamål som rör vårt berättigade intresse. Behandlingen baserar sig på en intresseavvägning och innebär situationer där vi vill, eller behöver göra något, till exempel kommunicera med dig eller marknadsföra våra produkter och tjänster, som i huvudsak är till vår fördel, förutsatt att det inte skadar dina egna intressen eller grundläggande rättigheter och friheter.

Insamling av personuppgifter

Vi behandlar uppgifter som du som kund själv lämnat till oss när du handlar på eller besöker E-handeln, kommunicerar med oss eller då du är Medlem. Personuppgifter som vi behandlar är ditt för- och efternamn, din mejladress, ditt telefonnummer, ditt personnummer (i de fall du valt att uppge detta), din postadress och ditt användarkonto.

Vi behandlar ditt personnummer endast när det är nödvändigt med hänsyn till vikten av en säker identifiering eller om det finns något annat beaktansvärt skäl. Vi använder ditt personnummer i så begränsad utsträckning som möjligt. De situationer där vi kan komma att behandla ditt personnummer är vid köp, när vi behöver identifiera dig i kundserviceärenden, när du skapar ett medlemskonto, när du begär information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, begär att vi rättar uppgifter om dig som är felaktiga, ber oss radera eller begränsa de personuppgifter vi har om dig och att vi ger dig en kopia av de personuppgifter vi har om dig.

Vi samlar in och behandlar uppgifter från dig när du handlar på eller besöker E-handeln eller våra butiker. Personuppgifter som vi behandlar är uppgifter om dina köp och köphistorik. Vi behandlar också dina personuppgifter via ditt val av godkännande av våra cookies-inställningar. När du är Medlem så anlitar vi en extern part, som håller adressregister, för att inhämta och uppdatera dina adressuppgifter. I våra fysiska butiker så ber vi dig fylla i namn och telefonnummer när du returnerar en vara. Vi har också kamerabevakning i vissa av våra butiker.

Behandling av personuppgifter

Vi behandlar tidigare nämnda personuppgifter för att:

 • hantera din beställning/köp för att kunna:
 • identifiera dig
 • leverera beställd vara
 • hantera din betalning
 • bearbeta retur och eventuell reklamation
 • skicka dig sms-aviseringar om leveransstatus
 • kontakta dig vid eventuella problem med leveransen av dina varor
 • administrera ditt användarkonto vid Medlemskap
 • lämna förmåner och erbjudanden till dig som är Medlem
 • ge dig en personligt anpassad upplevelse av våra tjänster via insamlande av cookies
 • fullgöra rättsliga förpliktelser (till exempel avseende krav i bokföringslagen, produktansvar och produktsäkerhet)
 • marknadsföra våra produkter
 • utveckla vår kunskap om kunder och analysera ditt kundbeteende, vilket innebär att en s.k. profilering sker. Vi ger dig erbjudanden som vi tror du kommer uppfatta som relevanta baserat på resultatet av denna analys av ditt användarbeteende, och för att inte störa dig i onödan, kunna erbjuda dig produkter som matchar dina önskemål och behov
 • genomföra och hantera deltagande i tävlingar och event
 • hantera kundserviceärenden
 • utvärdera, utveckla och förbättra företagets tjänster, produkter och system för kundkollektivet i stort
 • förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget
 • trygga arbetsmiljön för våra medarbetare till exempel genom kamerabevakning i butik

Medlemskap

Genom att bli Medlem ingår du avtal med oss, detta ger oss rätt och skyldighet att behandla dina personuppgifter så som vi beskriver i medlemsvillkoren och i enlighet med denna integritetspolicy. När du är Medlem kommer vi att behandla dina personuppgifter i syfte att administrera ditt medlemskap och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som medlem. Vi behandlar även dina uppgifter för att:

 • skicka dig kundanpassade medlemserbjudanden (via mejl, sms eller adresserade utskick)
 • skicka ut enkäter för att få dina synpunkter på oss och våra erbjudanden
 • göra marknads- och kundanalyser samt utveckla vår kunskap om kunder och analysera ditt kundbeteende, vilket innebär att en s.k. profilering sker. Vi ger dig erbjudanden som vi tror du kommer uppfatta som relevanta baserat på resultatet av denna analys av ditt användarbeteende, och kunna erbjuda dig produkter som matchar dina önskemål och behov.
 • möjliggöra riktad marknadsföring till dig baserad på dina tidigare inköp

Lagring och överföring av personuppgifter

Personuppgifter överförs till våra samarbetspartners, i syfte att administrera och underlätta ditt köp, för att administrera ditt Medlemskap och hjälpa oss med marknadsföringsutskick. Dessa samarbetspartners är till exempel transportbolag, betalpartner, mejl-leverantör, sms-leverantör, webbanalysleverantör och tryckeri. Dessa företag är personuppgiftsbiträden och det är fortfarande vi som är personuppgiftsansvariga. Vi säkerställer att våra partners hanterar personuppgifter enligt gällande lagstiftning och på ett säkert sätt genom att ingå avtal om hantering av personuppgifter med dem.

Vi lagrar data på egna servrar i Sverige eller på servrar som tillhandahålls av våra partners. Den data vi samlar in från dig lagras inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA), men kan även överföras och bearbetas i ett land utanför EEA. All överföring som görs av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning.

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter som kräver att vi lämnar ut sådana uppgifter.

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter för att tillåta en fusion, ett förvärv eller en försäljning av alla, eller delar av våra tillgångar.

Tidsperiod för behandling och lagring

Vi behandlar bara personuppgifter så länge som det finns ett behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna lämnades, eller samlades in för. Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål.

Om du kontaktar oss via mejl så sparas vår korrespondens så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen.

Personuppgifter som vi behandlar i syfte att administrera kundförhållande, inklusive dina köp och användarkonto, eller för att fullgöra avtal och rättsliga förpliktelser gentemot dig, till exempel uppfylla garanti-, reklamations- eller ångerrättsåtaganden, behandlas under den tid det är nödvändigt för att vi ska kunna administrera kundförhållandet och fullgöra vårt avtal eller våra rättsliga förpliktelser och åtaganden gentemot dig.

Personuppgifter som vi behandlar för bokföringsändamål bevaras i enlighet med gällande bokföringslagstiftning.

Om du är Medlem så sparar vi dina personuppgifter så länge som du är medlem.

Dina personuppgifter kan komma att sparas under längre tid än vad som anges ovan om det behövs för att följa rättsliga krav eller myndighetsbeslut.

Skydd av personuppgifter

När du handlar hos oss kan du känna dig trygg och säker. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddsregler samt våra interna riktlinjer och rutiner.

Vi säkerställer också genom tekniska lösningar och avtal med våra partners och leverantörer att dessa hanterar dina personuppgifter på ett säkert sätt och att de efterlever lagstiftning rörande personuppgifter.

Betalnings- och fakturainformation överförs via en krypterad anslutning från vår betalpartner som administrerar betalningen.

Kamerabevakning

Syftet med kamerabevakning är att förebygga och utreda brott och olyckor därför bevakar vi vissa av våra butiker med hjälp av elektronisk utrustning och kameror. Det innebär att om du besöker dessa butiker kan du komma att filmas av sådan utrustning. Det ligger i vårt berättigade intresse att samla in och använda dessa personuppgifter så att vi kan erbjuda en säkrare och tryggare miljö för dig som besökare och för våra anställda samt skydda vår egendom. Tillgång till bilder är begränsad till behörig personal. Vi har skyltar där du informeras om att området är kamera-bevakat och vi har också nödvändiga tillstånd för bevakningen.

Dina rättigheter

Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag): Vi vill vara öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du vill veta mer om hur vi behandlar just din information, kan du begära ett registerutdrag av oss. Du har rätt att begära att få ta del av vilka uppgifter som registrerats om dig. Om du vill ha sådan information ber vi dig att lämna in en skriftlig begäran till oss. Om vi mottar en begäran om registerutdrag kommer vi fråga om uppgifter för att säkerställa att informationen lämnas till rätt person.

Rätt till rättelse: Du kan begära att dina personuppgifter rättas om uppgifterna är felaktiga eller ofullständiga. Om du är Medlem kan du ändra vissa uppgifter direkt via Mina Sidor.

Rätt till radering: Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade, till exempel om:

 • uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats
 • du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål

Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.

Rätt till begränsning: Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

Berättigat intresse/intresseavvägning: Du har rätt att motsätta dig behandlingar som stödjer sig på en intresseavvägning. Vi får dock fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har skyldighet till detta enligt lag eller myndighets anvisningar eller beslut.

Direktmarknadsföring: Du har när som helst rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Rätten omfattar även de analyser av personuppgifter (s.k. profilering) som utförs för direktmarknadsföringsändamål. Med direktmarknadsföring avses alla typer av uppsökande marknadsföringsåtgärder (till exempel via post, mejl och sms).

Du har möjlighet att välja vilka kommunikationskanaler vi ska använda för utskick och personliga erbjudanden, till exempel kan du välja att endast få erbjudanden vi mejl, men inte sms. I så fall behöver du inte invända mot personuppgiftsbehandlingen som sådan, utan ändra dina inställningarna på Mina Sidor när du loggar in eller kontakta kundservice.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format och i vissa fall få dessa uppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig. Rätten omfattar endast uppgifter som du själv har lämnat till oss och som vi behandlar med stöd av laglig grund, till exempel ett avtal med dig. En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig.

Rätt att lämna in klagomål

Om du är missnöjd med hur vi behandlat dina personuppgifter kan du kontakta oss på våra kontaktuppgifter nedan. Du har även rätt att ge in ett klagomål avseende vår personuppgiftsbehandling till IMY (Integritetsskyddsmyndigheten).Klicka dig vidare här eller mejla till imy@imy.se alternativt gå till deras hemsida www.imy.se

60 dagars öppet köp
2-6 dagars leveranstid
Köp nu, betala sen med Klarna
Returnera i butik

Vi på DinSko inspireras av dagens trender och erbjuder prisvärda, uppdaterade skor för dig som älskar mode. För visst är det så att ett par nya skor kan göra underverk för hela din outfit!

Medlem

Bli medlem och få nyheter, medlemspriser och inspiration!

Få 10% på ditt första köp!
Följ oss på sociala medier
Se mer skor:skopunkten.se
Payments